۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

دیدین بعضی جاها از این تعریفها می کنن که جهان سوم یعنی جایی که... مثل این یکی.
منم از دیروز یه تعریف پیدا کردم: جهان سوم یعنی جایی که اگه بخوای موسیقی سنتیش رو گوش کنی یا آخرین فیلم کارگردانهاش رو ببینی باید بری امریکا!

۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

می دونی سخت ترین کارها و درست ترینشون معمولاً یکی هستن؟ هیچ چیز معنی داری راحت نیست. کلمه راحت وارد زندگی آدمهای بالغ نمیشه.
مایکل کین در "هواشناس"

دلبر، دلبر...

به ماه عارضت...