۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبهتند کارهایم را می کنم که بروم.
صدای تو می آید و من دلم نمی آید از پیش صدای تو جایی بروم ...
تو حرف می زنی و من فرا موش می کنم که اصلاً قرار بوده جایی بروم.
تو که حرف می زنی من دل تنگ می شوم...
تو که حرف می زنی من خوشحالم
که دیگران رفته اند... بدون من...