۱۳۹۰ خرداد ۳۱, سه‌شنبه"نیمیم ز ترکستان  نیمیم ز فرغانه..."

۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

هیچ تنها و غریبی...