۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

می شه لطفاً با مشت بزنی تو صورتم؟ یعنی خیلی محکم جوری که تو مسابقه می زنی... می خوام خوب آماده بشی برای مسابقه فردا... من؟ مهم نیست. بالاخره فردا یکیمون باید برنده بشیم...

از یادداشتهای یک مازوخیست مستعفی

۴ نظر:

نظر شما: